ja8042036_si_002.pdf (614.97 kB)

Turning a Scorpion Toxin into an Antitumor Miniprotein

Download (614.97 kB)
journal contribution
posted on 15.10.2008, 00:00 by Chong Li, Min Liu, Juahdi Monbo, Guozhang Zou, Changqing Li, Weirong Yuan, Davide Zella, Wei-Yue Lu, Wuyuan Lu
Turning a Scorpion Toxin into an Antitumor Miniprotein

History