cm7b01552_si_001.pdf (1.17 MB)

Structural Evidence for Strong Coupling between Polarization Rotation and Lattice Strain in Monoclinic Relaxor Ferroelectrics

Download (1.17 MB)
journal contribution
posted on 22.06.2017, 00:00 by Hui Liu, Jun Chen, Longlong Fan, Yang Ren, Lei Hu, Fangmin Guo, Jinxia Deng, Xianran Xing
Structural Evidence for Strong Coupling between Polarization Rotation and Lattice Strain in Monoclinic Relaxor Ferroelectrics

History