cm7b02339_si_001.pdf (3.6 MB)
Download file

Stabilizing the Garnet Solid-Electrolyte/Polysulfide Interface in Li–S Batteries

Download (3.6 MB)
journal contribution
posted on 20.09.2017, 00:00 authored by Kun “Kelvin” Fu, Yunhui Gong, Shaomao Xu, Yizhou Zhu, Yiju Li, Jiaqi Dai, Chengwei Wang, Boyang Liu, Glenn Pastel, Hua Xie, Yonggang Yao, Yifei Mo, Eric Wachsman, Liangbing Hu
Stabilizing the Garnet Solid-Electrolyte/Polysulfide Interface in Li–S Batteries

History