cm7b03787_si_001.pdf (1.05 MB)
Download file

Regioselective Polyamination of Gd@C2v(9)‑C82 and Non-High Performance Liquid Chromatography Rapid Separation of Gd@C82(morpholine)7

Download (1.05 MB)
journal contribution
posted on 2017-12-15, 00:00 authored by Huan Huang, Lele Zhang, Xuejiao J. Gao, Xihong Guo, Rongli Cui, Binggang Xu, Jinquan Dong, Yanbang Li, Liangbing Gan, Fei Chang, Xingfa Gao, Baoyun Sun
Regioselective Polyamination of Gd@C2v(9)‑C82 and Non-High Performance Liquid Chromatography Rapid Separation of Gd@C82(morpholine)7

History