ma201676w_si_001.pdf (293.85 kB)
Download file

Photoresponsive “Smart Template” via Host–Guest Interaction for Reversible Cell Adhesion

Download (293.85 kB)
journal contribution
posted on 11.10.2011, 00:00 authored by Yu-Hui Gong, Cao Li, Juan Yang, Hui-Yuan Wang, Ren-Xi Zhuo, Xian-Zheng Zhang
Photoresponsive “Smart Template” via Host–Guest Interaction for Reversible Cell Adhesion

History