American Chemical Society
Browse
ja1011614_si_001.pdf (1.63 MB)

PbTiO3 Nanofibers with Edge-Shared TiO6 Octahedra

Download (1.63 MB)
journal contribution
posted on 2010-04-28, 00:00 authored by Zhaohui Ren, Gang Xu, Yong Liu, Xiao Wei, Yihan Zhu, Xiaobin Zhang, Guanglie Lv, Youwen Wang, Yuewu Zeng, Piyi Du, Wenjian Weng, Ge Shen, J. Z. Jiang, Gaorong Han
PbTiO3 Nanofibers with Edge-Shared TiO6 Octahedra

History