ja801793k_si_001.pdf (464.41 kB)

Detection of Trace Hg2+ via Induced Circular Dichroism of DNA Wrapped Around Single-Walled Carbon Nanotubes

Download (464.41 kB)
journal contribution
posted on 23.07.2008, 00:00 by Xueyun Gao, Gengmei Xing, Yanlian Yang, Xiaoli Shi, Ru Liu, Weiguo Chu, Long Jing, Feng Zhao, Chang Ye, Hui Yuan, Xiaohong Fang, Chen Wang, Yuliang Zhao
Detection of Trace Hg2+ via Induced Circular Dichroism of DNA Wrapped Around Single-Walled Carbon Nanotubes

History

Exports