ol0c00229_si_001.pdf (151.54 kB)

Correction to Construction of 2‑Arylbenzo[4,5]thieno[2,3‑d]thiazole Skeleton via CuCl/S-Mediated Three-Component Reaction

Download (151.54 kB)
journal contribution
posted on 06.02.2020, 13:04 by Wei Zhang, Shanqing Tao, Huaibin Ge, Qiao Li, Zhenkang Ai, Xiaoxian Li, Beibei Zhang, Fengxia Sun, Xiaqing Xu, Yunfei Du
Correction to Construction of 2‑Arylbenzo[4,5]thieno[2,3‑d]thiazole Skeleton via CuCl/S-Mediated Three-Component Reaction

History