jm970540f_si_001.pdf (116.67 kB)

A New Class of Highly Potent Farnesyl Diphosphate-Competitive Inhibitors of Farnesyltransferase

Download (116.67 kB)
journal contribution
posted on 15.01.1998, 00:00 by Tetsuya Aoyama, Toshihiko Satoh, Mari Yonemoto, Jun Shibata, Katsumasa Nonoshita, Sachie Arai, Kumiko Kawakami, Yoshikazu Iwasawa, Hideki Sano, Kenji Tanaka, Yoshiaki Monden, Tsutomu Kodera, Hiroharu Arakawa, Ikuko Suzuki-Takahashi, Toshio Kamei, Koji Tomimoto
A New Class of Highly Potent Farnesyl Diphosphate-Competitive Inhibitors of Farnesyltransferase

History