cm702439v_si_001.pdf (413.5 kB)

[Ni(1,2-PDA)3]2(HOCH2CH2CH2NH3)3(H3O)2 [Ge7O14X3]3 (X = F, OH): A New 1D Germanate with 12-Ring Hexagonal Tubular Channels

Download (413.5 kB)
journal contribution
posted on 22.01.2008, 00:00 by Qinhe Pan, Jiyang Li, Xiaoyan Ren, Zhuopeng Wang, Guanghua Li, Jihong Yu, Ruren Xu
[Ni(1,2-PDA)3]2(HOCH2CH2CH2NH3)3(H3O)2 [Ge7O14X3]3 (X = F, OH): A New 1D Germanate with 12-Ring Hexagonal Tubular Channels

History

Exports