cm702439v_si_002.cif (17.25 kB)
Download file

[Ni(1,2-PDA)3]2(HOCH2CH2CH2NH3)3(H3O)2 [Ge7O14X3]3 (X = F, OH): A New 1D Germanate with 12-Ring Hexagonal Tubular Channels

Download (34.51 kB)
dataset
posted on 22.01.2008, 00:00 authored by Qinhe Pan, Jiyang Li, Xiaoyan Ren, Zhuopeng Wang, Guanghua Li, Jihong Yu, Ruren Xu
[Ni(1,2-PDA)3]2(HOCH2CH2CH2NH3)3(H3O)2 [Ge7O14X3]3 (X = F, OH): A New 1D Germanate with 12-Ring Hexagonal Tubular Channels

History