cm0708416_si_002.cif (12.75 kB)

Toward Tuning the Bulk Magnetic Behaviors of Metal−Azido Materials by Organic Pillars

Download (12.75 kB)
dataset
posted on 29.05.2007 by Pei-Pei Liu, Ai-Ling Cheng, Na Liu, Wei-Wei Sun, En-Qing Gao
Toward Tuning the Bulk Magnetic Behaviors of Metal−Azido Materials by Organic Pillars

History

Exports