Total Synthesis of the Kopsia lapidilecta Alkaloid (±)-Lapidilectine B

Total Synthesis of the Kopsia lapidilecta Alkaloid (±)-Lapidilectine B