ja910346m_si_001.pdf (15.65 MB)
0/0

Pt-Catalyzed Tandem 1,2-Acyloxy Migration/Intramolecular [3 + 2] Cycloaddition of Enynyl Esters

Download (15.65 MB)
journal contribution
posted on 17.02.2010 by Huaiji Zheng, Jiyue Zheng, Binxun Yu, Qiang Chen, Xiaolei Wang, Yongping He, Zhen Yang, Xuegong She
Pt-Catalyzed Tandem 1,2-Acyloxy Migration/Intramolecular [3 + 2] Cycloaddition of Enynyl Esters

History

Exports